Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Sprawa garażu nie jest legalizacją samowoli budowlanej

Wojciech Iwaszkiewicz, 1 kwietnia 2015

Otrzymałem od Państwa sporo pytań w sprawie jednej z uchwał z ostatniej sesji. W prasie pojawił się także artykuł zatytułowany „Radni zalegalizowali garażową samowolkę”, a w obiegu takie sformułowania jak „precedens”. Myślę, że temat wymaga szerszego wyjaśnienia, bo nie można tu mówić ani o legalizacji samowoli ani o precedensie.

Zacznijmy od początku.
W opisywanej sprawie właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem o uregulowanie kwestii korzystania z części działki należącej do Miasta, na której znajduje się cześć jego garażu. Garaż ten w 2004 roku został wybudowany na zlecenie poprzedniej właścicielki na działce stanowiącej jej własność, jednakże część garażu wskutek, jak wskazano – błędu ekipy wykonawczej znalazła się na działce miejskiej. Zajęta powierzchnia gruntu wynosi ok. 5 m2 (z inwentaryzacji przedstawionej przez wykonawcę wynika, że jest to powierzchnia 2,98 m2).

O uregulowanie tej kwestii zwracano się już w 2006 roku, wyrażając wolę zarówno nabycia jak i wydzierżawienia terenu, na którym znalazła się część garażu, jednakże problematyki tej ostatecznie nie uregulowano. Obszar na którym znajduje się przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a usytuowanie nieruchomości miejskiej i jej charakter wskazały na brak konieczności pozostawienia tej nieruchomości w zasobie Miasta i zasadność skorzystania w tej sytuacji z roszczenia określonego w przepisach.

Podjęta na ostatniej sesji uchwała Rady Miejskiej, jak i przyjęty sposób załatwienia sprawy nie stanowią rozwiązań wyjątkowych, które nie byłyby uprzednio stosowane. Jako przykłady takich rozwiązań w innych sprawach wskazać można: uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XLII/36/2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr XVIII/5/12 z dnia 15 marca 2012 r. oraz Nr XXXVI/91/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, że każda ze spraw o zbliżonym przedmiocie ma charakter indywidualny i każdorazowo na podstawie całokształtu ujawnionych okoliczności jest podejmowana decyzja czy Miasto skorzysta z roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym.

Należy także jednoznacznie podkreślić, iż Gmina Miejska Giżycko w następstwie sprzedaży nieruchomości nie sankcjonuje tzw. samowoli budowlanej, gdyż powyższe kompetencje nie leżą w jej gestii, a w gestii innych właściwych w tej sprawie organów. Przedmiotem uchwały jest wyłącznie określenie docelowego przeznaczenia gruntu nią objętego i uporządkowanie stanu władania niewielkim fragmentem gruntu.

Odnosząc się do skutków finansowych podjętej uchwały wskazać należy, iż cena nieruchomości zostanie dopiero określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Nadto wnioskodawca został obciążony opłatą za bezumowne korzystania z terenu miasta za okres 3 lat. Na marginesie nadmienić należy, iż w przypadku niepodjęcia uchwały – to właściciel garażu mógłby wystąpić do sądu z roszczeniem o przeniesienie na jego rzecz części tej nieruchomości.

W najbliższej przyszłości zamierzamy zlecić prace geodezyjne, aby sprawdzić, ile podobnych spraw występuje na miejskich nieruchomościach. Po otrzymaniu wyników będą podjęte odpowiednie do sytuacji działania.

Reasumując:
uchwała nie była precedensowa, ani nie legalizowała samowoli budowlanej. Rada, uznając, że ten niewielki teren wokół garażu nie będzie Miastu w przyszłości niezbędny i zdecydowała o przeznaczeniu tego gruntu, jednocześnie porządkując stan władania tą częścią nieruchomości. Gdyby tej uchwały nie podjęto, prawdopodobnie z roszczeniem do sądu wystąpiłby właściciel garażu, bo miałby do tego prawo. Temat był szeroko omawiany na komisjach i radni prawdopodobnie przeanalizowali wszystkie ryzyka i podjęli, jak się wydaje – najrozsądniejszą decyzję.