Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Czas na podsumowania… „Po pierwsze: Miejsca pracy i przedsiębiorczość”

Wojciech Iwaszkiewicz, 15 sierpnia 2018

Kończy się kadencja samorządu, czas zatem na pierwsze podsumowania… Będzie to o tyle łatwiejsze, bo przez ostatnie 4 lata moje, a w zasadzie – nasze deklaracje były publicznie dostępne, a status ich wykonania na bieżąco uzupełniany. Warto jeszcze raz podkreślić, że nasz Komitet Wyborczy – KWW Giżyckie Porozumienie Obywatelskie, który reprezentowałem, miał i ma jeden, spójny program dotyczący zarówno samorządu miejskiego jak i powiatowego. I choć Miasto i powiat postrzegaliśmy i postrzegamy jako jeden spójny organizm, a nasze cele jako strategię długofalową, nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji, spotykałem się czasem (chyba z celowym) wprowadzeniem zamieszania poprzez mieszanie deklaracji „powiatowych” z „miejskimi”. Ale o tym nieco później…

Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego, pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, uważam za aktualne, ale tylko w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta, ponieważ w Radzie Powiatu mieliśmy zbyt małą siłę głosów. Dla zobrazowania wykonania oznaczyłem poszczególne deklaracje symbolami.

check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona,

progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.A zatem przypomnijmy, deklarację po deklaracji… Dzisiaj pierwsza grupa.

Po pierwsze
MIEJSCA PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

check_markzamrozimy podatki lokalne do momentu opracowania wieloletniego programu ich stopniowego obniżania

Zgodnie z deklaracją podatki nie były podnoszone we latach obecnej kadencji tj. w 2015, 2016, 2017 i 2018 r., a wszelkie działania były konsultowane ze środowiskiem biznesowym podczas regularnych spotkań. Ponadto:

– obniżone zostały stawki podatku od środków transportu
– utrzymane zostały ulgi w podatku od nieruchomości dla branży turystycznej
– uchwalone zostały zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tzw. „ginących zawodów”

Ważnym wydarzeniem był także nasz udział jako partnera strategicznego w I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno – Wschodniej w Ełku (czerwiec 2018 r.), które cieszyło się dużą popularnością i pozwoliło nawiązać kontakty biznesowe giżyckim przedsiębiorcom.

check_markUrealnimy opłaty za wywóz śmieci od firm i instytucji

Już w 2015 r. na Zgromadzeniu w Rynie złożyliśmy propozycję obniżki opłat o 50% . Nie zostało to zaakceptowane, ale obniżeniu o 23,5% uległy stawki dot. nieruchomości niezamieszkałych. Od 1 stycznia tego roku obowiązuje zupełnie nowy system zbiórki odpadów. Pomimo wzrostu kosztów, jak też liczby pojemników udało się utrzymać korzystną stawkę 10 zł od osoby w przypadku zbiórki selektywnej (od której nie ma odwrotu, bo takie są wymogi; które będą rosły z roku na rok).

check_markWprowadzimy pozacenowe kryteria do zamówień publicznych np. liczbę osób zatrudnionych

Rozpoczęliśmy realizowanie tej deklaracji w zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia np. usługi połączeń telefonicznych czy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób w branży budowlanej w przetargu na przebudowę spalonego budynku przy ul. T. Kościuszki. Zmiana przepisów ostatecznie sprawę niejako definitywnie rozwiązała.

progressWybudujemy Aqua Mazury (centrum naukowo – konferencyjne z akwariami i paludariami – fragmentami naturalnych biotopów; procesów przyrodniczych w środowiskach słodkowodnych; itp. z centrum szkolenia służb ratowniczych

To było największe wyzwanie. Od początku kadencji odbyło się kilka ważnych spotkań organizacyjnych, wykonana została także analiza wykonalności i koncepcji programowo-przestrzennej. Byliśmy na konsultacjach na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, co skutkowało wystąpieniem z listem intencyjnym skierowany do UWM w Olsztynie. W proces tworzenia zadeklarowała włączenie się również FOWJM. Niestety w 2016 r. nastąpić musiała konieczna zmiana podejścia do tej idei w związku z uszczegółowieniem Osi Priorytetowej nr 5 „Środowisko Przyrodnicze” RPO WM 2014-2020. Obecnie idea została włączona do tworzonego Muzeum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Moim pełnomocnikiem w tej sprawie został kapitan Jerzy Kołakowski.

progressStworzymy klimat do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Instytucja Otoczenia Biznesu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerstwo Publiczno – Prywatne, inkubator młodej przedsiębiorczości

Zespół działań, który podlega ciągłej ewolucji. Aby stworzyć warunki do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej konieczna była zmiana Studium (…), która jest na ukończeniu. Bez tego nie bylibyśmy w stanie wskazać wystarczających terenów pod SSE. Rozpoczęliśmy także przecieranie szlaków w zakresie PPP, staraliśmy się przy każdej możliwej okazji promować nasze produkty lokalne. W ramach SWJM 2020 rozpoczęliśmy realizację dużego projektu promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”. W ostatnich latach zmieniły się warunki na rynku pracy. Obecnie przedsiębiorcy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracowników. To wymaga zupełnie przemodelowania przede wszystkim kształcenia ponadpodstawowego. Przez ostatnie 4 lata starałem się zintegrować środowisko lokalnego biznesu, pomagać w szybkim przejściu wszelkich procedur. Cieszy mnie, że wiele firm obecnie przechodzi poważne inwestycje oraz pojawia się coraz większe zainteresowanie inwestowaniem w Giżycku.

progressStworzymy warunki do przedłużenia sezonu turystycznego (obniżenie obciążeń, zachęty dla inwestorów, strefa przyjazna przedsiębiorczości, szanse w dziedzinach pozaturystycznych)
Podstawową zachętą są niskie obciążenia podatkowe i ulga w podatku od nieruchomości. To pozwala np. zachować stabilność zatrudnienia kadry przez cały rok. Będę również konsekwentnie forsował pomysł „ruchomego” terminu wakacji od 15 czerwca do 15 września, co – bez większego ryzyka pogodowego – dałoby nam dodatkowy miesiąc.

check_markRozwiążemy problem niezakończonych budów na Pasażu Portowym

Ten zadawniony problem został definitywnie rozwiązany, choć był mocno zawikłany. Pierwotnie zaproponowaliśmy 4 warianty wyjścia z patowej sytuacji, wykonaliśmy ekspertyzy prawne i wyceny nieruchomości. Ostatecznie sprawa (nareszcie!) zakończyła się zawarciem ugody przed Sądem Rejonowym w Giżycku i zawarciem aktu notarialnego. Nie ma już przeszkód inwestycyjnych leżących po stronie Miasta. Powodzenia!

progressZagospodarujemy nabrzeże Niegocina, w tym zrealizujemy kolejny etap Ekomariny i urządzimy pole do caravaningu w okolicach obiektu Aqua Mazury

Pierwszym napotkanym poważnym problemem było wycofanie się wykonawcy ze sporządzenia MPZP całego nabrzeża. Postanowiliśmy zatem podzielić całe nabrzeże na części – zaczynając od urządzenia piaszczystej plaży, która przeżywa prawdziwe oblężenie.

Zaprojektowaliśmy od podstaw i uzyskaliśmy dofinansowanie na wykonanie „Nowej Bazy”. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Wykonaliśmy także pierwszy etap urządzania „dzikiej plaży”. Teren został uporządkowany i korzysta z niego coraz więcej osób. Pole do caravaningu zaplanowaliśmy w Ekomarinie.

check_markZwiększymy nacisk na szybkie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na Wyspie Giżyckiej

W tej dziedzinie działo się bardzo dużo, ale bez MPZP o wiele trudniej jest się poruszać i są większe ryzyka. Poniżej lista tematów w planowaniu przestrzennym, którymi się zajmowaliśmy.

– uchwalenie MPZP terenu między jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki i zachodnią granicą działki nr 304/13 | 20.08.2015
– uchwalenie MPZP terenu między pl. Grunwaldzkim a ul. Mickiewicza (kino „Fala”) | 17.09.2015
– uchwalenie MPZP terenu między ul. Jagiełły, ul. Wodociągową, ul. Warszawską i ul. Staszica (szpital, osiedle XXX – lecia) | 22.10.2015
– uchwalenie MPZP terenu między kanałem Niegocińskim a m. Wilkasy | 22.10.2015
– przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy Al. Wojska Polskiego | grudzień 2015
– przystąpienie do MPZP terenu przy parku na ul. Gdańskiej | luty 2016
– uchwalenie MPZP terenu przy ul. Warszawskiej | marzec 2016
– przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wlk. (…) | marzec 2016
– przystąpienie do MPZP terenu przy kanale Giżyckim (Kurhaus) | marzec 2016
– przystąpienie do MPZP terenu przy ul. Kombatantów (…) | marzec 2016
– uchwalenie MPZP terenu przy ul. Bohaterów Westerplatte (…) | wrzesień 2016
– przystąpienie do MPZP terenu plaży miejskiej | październik 2016
– uchwalenie MPZP terenu przy ul. Królowej Jadwigi (…) | maj 2017
– uchwalenie MPZP terenu przy ul. Kombatantów (…) | maj 2017
– uchwalenie MPZP terenu przy ul. Łuczańskiej (…) | czerwiec 2017
– uchwalenie MPZP terenu plaży miejskiej | sierpień 2017 / uchylony – trwa ponowna procedura
– przystąpienie do zmiany MPZP terenu Wilanowa | czerwiec 2018


progressZrewitalizujemy i zagospodarujemy obiekty Twierdzy Boyen

Tu działo się bardzo dużo. Zaczęliśmy już w lutym 2015 r. od spotkania z udziałem specjalistów w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania fortyfikacji. Jednocześnie szukaliśmy potencjalnych inwestorów, którzy byliby zainteresowani inwestowaniem w twierdzy. Dość obiecująco to wyglądało, bo zawiązały się 2 konsorcja: jedno lokalne, drugie zamiejscowe. Jednak żadne z nich ostatecznie nie złożyło oferty w przetargu (czerwiec 2016 r.)… W związku z tym powołałem zespół zadaniowy ds. opracowania analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i podniesieniu funkcjonalności obiektów wchodzących w skład Twierdzy Boyen w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz tradycyjnym modelu realizacji inwestycji. Prace nie zostały jeszcze zakończone, ponieważ ciągle zmieniają się uwarunkowania i dochodzą nowe, pilniejsze zadania jak np. Mieszkanie Plus.

Niezależnie od tego przystąpiliśmy do rewitalizacji obiektów twierdzy. Poddaliśmy renowacji fragment muru Carnot’a przy bramie kętrzyńskiej (dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Odbudowaliśmy warsztat zbrojmistrza (dofinansowanie z RPO) wraz z zakupem 6 armat

Wyremontowaliśmy ławki na widowni amfiteatru (Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020)

Poddaliśmy renowacji bramę giżycką (dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wykonaliśmy II etap remontu muru Carnot’a (dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w tym naprawiliśmy osuwisko kamieni

Aby zwiększyć możliwości inwestycyjne i zapewnić jednolite zarządzenie całym obszraem twierdzy, nabyliśmy nieruchomości od spółki Serex.

Zawsze podkreślam, że miasto to dzieło nieskończone i prawdopodobnie nigdy nie uda się zaspokoić wszystkich potrzeb i zlikwidować wszystkich problemów. Trzeba jednak stale do tego dążyć. Praca w samorządzie to gra zespołowa i tym lepszy jest wynik, im lepiej drużyna się rozumie i współpracuje. Dziękuję radnym i moim współpracownikom za wykonanie ogromnej pracy w ostatnich 4 latach.

Kolejna część: „Po drugie KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA” czyli układ drogowy, place zabaw, woda i ścieki… niebawem.