Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Strefa Płatnego Parkowania. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Wojciech Iwaszkiewicz, 7 listopada 2019

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (całorocznej – w centrum i sezonowej – w okolicach kanału i plaży). Co oczywiste sprawa wzbudza duże zainteresowanie i wywołuje wiele pytań. Nic dziwnego – to chyba pierwsza w historii naszego miasta próba uregulowania kwestii parkingowych systemowo. I choć ustanowienie takiego systemu jest realizacją postulatów wielu giżycczan i przedsiębiorców, aby kompleksowo rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy można zwolnić z opłat mieszkańców Giżycka, obciążając nimi tylko turystów?

  Nie można. To byłoby niezgodne z prawem. Wszyscy użytkownicy dróg publicznych muszą być traktowani jednakowo. Przypomnę, że podobny problem był już przedmiotem dyskusji w 2017 rok i dotyczył opłat za wstęp do twierdzy („Nowy cennik dla Twierdzy. Cena biletu wg kryterium zamieszkania niezgodna z prawem…”). Jedyne preferencje mogą być zastosowane w opłatach abonamentowych – i takie są przewidziane (20 zł / miesiąc dla osób mieszkających przy odcinkach ulic objętych strefą i posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca oraz 40 zł dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca, ale mieszkających poza strefą).

 2. Dlaczego strefą są objęte tylko miejsca do parkowania, a nie całe obszary miasta?
  Był rozważany wariant objęcia strefą całych obszarów, ale spowodowałoby to 2 poważne i dość oczywiste konsekwencje. Pierwsza: płatne byłyby także podwórka, a zatem mieszkańcy „z urzędu” by zostali objęci opłatami, a tego chcieliśmy uniknąć. Druga: spowodowałoby to konieczność ustawienia większej liczby parkometrów, co mogłoby się przełożyć na cennik strefy.

 3. Czy pierwsza godzina mogłaby być bezpłatna?
  Takie rozwiązanie nie ma sensu, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych (art. 13b ust. 4 punkt 1 oraz ust. 5) przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju.

  Przepisy te wyraźnie określają, że opłata powinna zostać ustalona w odniesieniu do 1. godziny oraz wyraźnie określają progresję opłaty. Pod względem matematycznym, jeżeli pierwsza godzina postoju będzie wynosiła 0 zł to 2. oraz 3. godzina postoju również powinna wynosić zero złotych, a biorąc pod uwagę fakt, że 4. i kolejna godzina nie mogą być droższe niż pierwsza to w dalszym ciągu musiałoby być 0 zł.

 4. Czy pierwsze pół godziny mogłoby być bezpłatne?

  Teoretycznie tak, ponieważ ustawa nie określa stawek opłat za pierwsze pół godziny, jednak takie rozwiązanie byłoby bardzo trudne do kontroli i wymagałoby obsługi strefy przez większą liczbę kontrolerów. To byłyby dodatkowe koszty i wpłynęłoby na cennik.

 5. Dlaczego w uchwale nie ma np. Placu Piłsudskiego?
  Uchwała dotyczy wyłącznie dróg publicznych, a Plac Piłsudskiego nie jest drogą publiczną. Nie oznacza to, że nie może być objęty opłatami. Może ale w odrębnej procedurze.

 6. Kiedy postój w strefie jest bezpłatny?
  Miejsca w całorocznej strefie są objęte opłatami od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Bezpłatnie zatem można zostawić pojazd na wieczór i noc oraz w weekendy. W strefie sezonowej opłaty będą obowiązywały od 8.00 do 18.00.

 7. Czy założenia SPP były konsultowane z Zarządem Dróg Powiatowych?
  Tak. Taki jest obowiązek. Wszystkie postulowane przez ZDP korekty zostały uwzględnione.

 8. Czy strefa płatnego parkowania jest źródłem zwiększenia dochodów miasta?
  Nie. Ze względu na duże koszty stałe i zjawisko unikania opłat, dochód jest trudny do wypracowania, a ponadto pieniądze pochodzące z opłat za parkowanie są „znaczone” i muszą być wykorzystane na konkretny cel związany z drogami i zielenią. Na inne cele nie mogą być wydatkowane.

 9. Czy Giżycko nie jest zbyt małym miastem do ustanowienia strefy płatnego parkowania?
  W naszym województwie strefy funkcjonują w mniejszych lub podobnych pod względem wielkości miastach np. w Kętrzynie, Ornecie, Nowym Mieście Lubawskim, a w sąsiednim województwie – podlaskim: np. w Augustowie (ma zostać przywrócona po przerwie), czyli mieście zbliżonym nie tylko wielkością, ale także charakterem.

 10. Czy były prowadzone badania i analizy problemu?

  Decyzja o przeprowadzeniu badań i ew. wprowadzeniu strefy była podyktowana rosnącą liczbą pojazdów (dane z ewidencji Starostwa), postępującą suburbanizacją (osiedlanie się poza granicami miasta i korzystanie z infrastruktury miejskiej przez dojeżdżających do pracy) oraz opiniami mieszkańców i przedsiębiorców. Na tej podstawie została wykonana analiza założeń do strefy płatnego parkowania, która opisuje założenia, postawy prawne, wyniki badań oraz estymacje finansowe dla projektowanej strefy (materiał ten został przekazy do Biura Rady 14.08.2019 r. i żadne informacje zwrotne do mnie nie wpłynęły – co może świadczyć o akceptacji proponowanych rozwiązań). Zakres strefy oraz stawki opłat uległy nieznacznym modyfikacjom po dokonaniu konsultacji z zarządem Dróg Powiatowych oraz Starostą.

Jeżeli uchwała zostanie zaakceptowana przez Wojewodę, zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie operatora. Taki system został ustalony wspólnie ze Starostą. Jeżeli postępowanie zostanie skutecznie rozstrzygnięte, uruchomienia strefy możemy spodziewać się w okolicy połowy roku. Wszystko zostanie poprzedzone szeroką akcją informacyjną, a jeżeli jakieś rozwiązania w praktyce się nie sprawdzą w naszych realiach, będą korygowane. Uregulowanie jednak tej kwestii jest konieczne.

—-
Wszelkie dokumenty związane z uchwałą dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.gizycko.pl/organy/106/dokumenty/1210/wiadomosc/494082/uchwala_nr_xvii1122019_rady_miejskiej_w_gizycku_z_dnia_30_pazdzi