Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Szpital. Machina ruszyła

Wojciech Iwaszkiewicz, 9 grudnia 2019

Dzisiaj podpisałem umowę z Powiatem, która w znacznej mierze pozwoli nam zachować szanse ciągłości pracy szpitala. Szpital od kilku lat jest w nieciekawej sytuacji, z realną perspektywą jej pogorszenia. Zgodnie zatem stwierdziliśmy, że sprawa ta to bezwzględny priorytet i w przypadku niewykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie dla zachowania ciągłości świadczeń medycznych wykonywanych przez Szpital Giżycki sp. z o.o. w ramach dotychczasowego kontraktu z NFZ niezbędnym stało się powołanie podmiotu medycznego, gotowego przejąć wykonywanie świadczeń medycznych w Giżycku. Tak, abyśmy nie zostali bez szpitala…

Na początku roku Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki Giżycka Ochrona Zdrowia, w sierpniu otrzymałem pierwszą oficjalną propozycję od Starosty, która stała się bazą wyjściową do dalszych ustaleń, we wrześniu spotkały się obie Rady, aby rekomendować rozwiązanie, w październiku zawiązaliśmy spółkę, w listopadzie powołałem prezesa, którym została Pani Anita Karnacewicz z Olsztyna (m.in. MBA w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia), a dziś formalnie zawarłem z Powiatem umowę, której zapisy przewidują przede wszystkim:

  • Kapitał zakładowy Spółki, w ciągu 30 dni zostanie podniesiony co najmniej do kwoty 5 000 000 zł. W tym celu Powiat udzieli Miastu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 000 zł .
  • Miejska Spółka Giżycka Ochrona Zdrowia będzie docelowym podmiotem prowadzącym działalność leczniczą w zakresie szpitalnych świadczeń zdrowotnych
  • Powiat udzieli Miastu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na podniesienie jakości wykonywania świadczeń medycznych w zakresie majątkowym (w szczególności poprawy bazy lokalowej i wyposażenia w sprzęt medyczny), a także ułatwienia bieżącego zarządzania w kwocie 1 500 000 zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia w 2020 r, 2 000 000 zł na dostosowanie budynków szpitala do obecnych wymogów ppoż. w 2020 r. i w 2021 r. , po 1 000 000 zł na modernizację lub budowę budynków szpitalnych i zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia szpitala w latach: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, do 150 000 zł na pokrycie niezbędnych kosztów zarządzania spółką w okresie do przejęcia kontraktu z NFZ i nabycia przedsiębiorstwa.
  • Powiat udostępni na 5 lat lokale położone w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Giżycku (w przychodni), dotychczas wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania poradni przyszpitalnej.
    <li>Powiat w celu realizacji postanowień umowy, po uzyskaniu zgody wyrażonej w uchwale Rady Powiatu Giżyckiego dokona na rzecz Miasta po uprawomocnieniu się niezbędnego postanowienia sądu darowizny nieruchomości zabudowanych budynkiem szpitala, SORu, oddziału zakaźnego, stacji dializ oraz sprzeda nieruchomości za cenę stanowiącą 1% wartości działki niezabudowane wokół szpitala.

  • Wszystkie nieruchomości będą wykorzystane na działalność szpitalną lub pożytki uzyskane z ich wykorzystywania będą przeznaczane na taką działalność.

  • Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu do końca grudnia 2019 r. projekty uchwał dotyczące zbycia nieruchomości.
  • Do 31 marca 2020 r. wspólnie wystąpimy do gmin z obszaru powiatu giżyckiego o oficjalne stanowiska rad gmin w zakresie możliwości i wysokości corocznej bezzwrotnej pomocy Miastu, przez okres 3 lat od daty rozpoczęcia działalności Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o., przy założeniu, że wsparcie gmin będzie przeznaczone na zakup sprzętu (zakupy inwestycyjne) pod rygorem zwrotu tej kwoty gminom w przypadku niewykorzystania dotacji.
  • W przypadku niewykonania przez którąkolwiek ze stron choćby jednego z zobowiązań nim objętych porozumienie rozwiązuje się, a strona, która nie wykonała zobowiązania, zobowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek wykonania czynności zmierzających do realizacji porozumienia.

Zaczyna się zatem bardzo pracochłonny i pełen ryzyk proces przejęcia działalności szpitala. Uważam, że szpital samorządowy, aby mógł być w bezpieczny w długiej perspektywie, powinien być oparty na 3 głównych filarach „S”: S – jak solidarny, S – jak stabilny i S – systemowy. Wierzę, że wszyscy solidarnie weźmiemy ciężar „budowania” nowego szpitala i zapewnimy spółce stabilny byt przez kilka najbliższych lat.

Wszystkim nam należy życzyć… powodzenia. Ważniejszej sprawy może w tej kadencji nie być. Na ratowanie szpitala przewidzieliśmy także prawie 3 000 000 zł w budżecie na 2020 rok. To duży wydatek, którego wcześniej w naszym budżecie nie było, ale chyba też nie było tak priorytetowej sprawy.