Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Zmieniamy zasady budowy mieszkań… i kontynuujemy!

Wojciech Iwaszkiewicz, 23 stycznia 2021

Mimo, że warunki mocno się zmieniły, nie rezygnujemy z budowy mieszkań na wynajem. Konieczne są jednak zmiany zasad, ponieważ 2 konsorcja, które złożyły swoje oferty na budowę naszych mieszkań oszacowały bardzo wysoko swoje koszty i ryzyka. Część ryzyk była też zbyt wysoka dla Miasta, więc to postępowanie należało unieważnić. Śledzimy jednak uważnie zmiany w prawie i jednocześnie pojawia się nowy – dużo elastyczniejszy instrument, z którego zamierzamy skorzystać.
Dziękuję Ministerstwom (Infrastruktury i Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej) za współpracę w tym trudnym projekcie oraz za doradztwo, które przyniosło wiele korzyści i doświadczeń.
Poniżej pełny komunikat dla osób zainteresowanych miejskimi mieszkaniami na wynajem. Nie porzucamy go. Kontynuujemy!
Trwa już budowa mieszkań na ul. Sikorskiego.

👉 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTU BUDOWY MIESZKAŃ
Uprzejmie informuję o zmianie projektu zasad budowy mieszkań przez Miasto Giżycko.
W wyniku ustaleń dokonanych w ramach dialogu konkurencyjnego z Wykonawcami, na realizację zadania w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego stwierdziłem, że zarówno wysokość przewidywanego czynszu dla najemców w tym projekcie, jak i pewność oraz przewidywalność zasad najmu nie stanowią rozwiązań potencjalnie atrakcyjnych dla mieszkańców (przyszłych najemców). Z przebiegu dialogu wynikało także, że w następstwie skutków epidemii COVID-19 należałoby się liczyć z dodatkowymi wymogami stwarzającymi kolejne ryzyka w tym projekcie.
Wykonawcy poproszeni o przedstawienie wstępnej kalkulacji wysokości czynszu, która z ich perspektywy czyniłaby projekt opłacalnym biznesowo i wartym kontynuacji wskazali kwotę ok. 50 zł/m2 czynszu miesięcznie. Stawka ta znacząco przekraczała przyjętą przez Miasto jako maksymalną, miesięczną stawkę czynszu określoną na 30,35 zł/m2 (stawka ta wynikała z analiz ujętych w opracowanej w 2018 r. oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia zaakceptowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
Uwzględniając tak znaczny poziom rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Miasta dotyczącymi stawki czynszu atrakcyjnej cenowo dla mieszkańców (docelowych najemców), a danymi przedstawionymi przez Wykonawców, jak również sygnalizowane przez Wykonawców dodatkowe wymogi związane z realizacją projektu podjąłem decyzję o unieważnieniu tego postępowania z uwagi na brak możliwości osiągnięcia podstawowego celu projektu, tj. atrakcyjności cenowej mieszkań.
Realizacja projektu w wariancie uwzględniającym aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią COVID-19 i oczekiwania Wykonawców wiązałaby się ponadto z dodatkowymi nadmiernymi ryzykami zarówno dla mieszkańców, jak i samego samorządu, których w obecnej sytuacji nie można zaakceptować.
Biorąc pod uwagę zmianę strategii rządowej dotyczącej mieszkalnictwa (uchwalona przez Sejm, lecz jeszcze nieobowiązująca ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – tzw. „lokal za grunt”) zamierzamy kontynuować ideę budowy miejskich mieszkań i aktualnie opracowywane są założenia alternatywnego projektu, które przewidują udostępnianie lokali mieszkańcom na bardziej atrakcyjnych, a przede wszystkim jasnych i przewidywalnych w całym okresie trwania najmu warunkach.
O postępach prac związanych z realizacją projektu po wejściu w życie ww. ustawy będę informował Państwa na bieżąco.