Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

DW 592. Potrzebny kompromis

Wojciech Iwaszkiewicz, 6 czerwca 2021

Sieć dróg i połączenia komunikacyjne są dla miast tym, czym układ krwionośny dla organizmu. Czym wydajniejszy i czym sprawniejszy ten układ, tym tkanka lepiej odżywiona, produkty metabolizmu są efektywniej transportowane, a mechanizmy fizjologiczne mogą przebiegać płynnie i bez zakłóceń. Posługując się tym porównaniem łatwo wyobrazić sobie rolę dróg w dzisiejszych realiach gospodarczych. Układ drogowy to nie tylko możliwości podróżowania, ale również transport surowców i produktów. To po prostu podstawa rozwoju. Z tego względu każda rozbudowa, modernizacja czy tworzenie nowych możliwości transportowych powinno być wspierane i jednoznacznie pozytywnie odbierane. Jest jednak pewna trudność, bo mieszkamy w niezwykle urokliwej części świata i dostosowywanie układu komunikacyjnego do współczesnych norm i warunków bardzo często stoi w kolizji z unikatowymi warunkami przyrodniczymi.
Jedną z ważniejszych dróg w naszej okolicy jest prowadząca w kierunku Kętrzyna, i dalej do granicy państwa, Droga Wojewódzka nr 592. Podróżowanie tą trasą w okazałych stuletnich alejach, gdy drzewa tworzą nad drogą cienisty parasol wprawia niemal w upojenie, szczególnie w piękny, słoneczny dzień. O tych samych drzewach myślimy już mniej przyjaźnie w kontekście zagrożenia wypadkiem drogowym. Droga ta niewątpliwie powinna zostać przebudowana, bo dawno nie spełnia już współczesnych norm. Czy jest możliwy jakiś kompromis pomiędzy ochroną krajobrazu, a bezpieczeństwem? Pojawiła się właśnie szansa na długo oczekiwaną przebudowę, ale pojawiły się też przeciwności… Oczywiście związanych z ewentualną wycinką drzew lub jej zakresem.
Na etapie przygotowania raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dokonano inwentaryzacji zadrzewienia na całym odcinku. Zinwentaryzowano 4933 drzewa, w tym 2085 drzew w przydrożnych szpalerach i alejach oraz 2848 drzew poza alejami i szpalerami. W raporcie, po wielokrotnych wizytach terenowych, wskazano warianty rozbudowy drogi ustalając kompromisowy środowiskowo i inwestycyjnie wariant wycinki drzew. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożono w kwietniu 2017 r. Decyzja środowiskowa, w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia została wydana w lipcu 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odwołał się od tej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska we wrześniu 2019 r. uchylił decyzję RDOŚ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po decyzji Generalnego Dyrektora, RDOŚ w Olsztynie wezwał projektanta do uzupełnień i aktualizacji raportu. Projektant dokonał uzupełnień i aktualizacji raportu i w listopadzie 2020 r. złożył ponownie do Regionalnego Dyrektora wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wskazując w raporcie nowy wariant kompromisowy do realizacji. Aktualnie w RDOŚ trwają procedury związane z oceną raportu i wydawania decyzji, a Zarząd Dróg Wojewódzkich proponuje do rozważenia 3 warianty rozbudowy DW 592.
W pierwszym wariancie proponuje się pełny standard rozbudowy drogi, w ramach której wycince podlegać miałoby 68% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerami. Jest to środowiskowo najbardziej niekorzystny wariant i z pewnością najtrudniejszy do znalezienia porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W wariancie drugim, nie spełniającym na dziś warunków technicznych, w miejscach zachowanych alei szerokość pasa ruchu wynosiłaby tylko 2,75 m. Niektóre drzewa znajdowałyby się zaledwie 70 cm od krawędzi jezdni. W tym wariancie wycince podlegałoby 51% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerem. Zachowane zostałyby drzewa w obustronnych szpalerach na prawie 5 km alei. Jest to wariant kompromisowy, ale wymaga zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
W wariancie trzecim przewiduje się szerokość pasa ruchu w miejscach zachowanych alei o tej samej szerokości, jak w wariancie drugim (2,75 m), a niektóre drzewa znajdowałyby się w odległości zaledwie 70 cm od krawędzi jezdni. Wycince podlegałoby 33% drzew w szpalerach alejowych i 29% drzew poza szpalerem. Wariant ten zachowuje drzewa alejowe bez wycinki na ponad 8 km drogi.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 592 Kętrzyn – Giżycko została zgłoszona do dofinansowania UE w ramach dostępnych programów w latach 2021- 2027, a realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2022-2024. Do tego czasu planuje się przeprowadzić spotkania z organizacjami pozarządowymi, uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz przygotować dokumentację projektową i uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Warto dodać, że w ramach rozbudowy tej drogi przystosowano już most w Pięknej Górze, co znacznie poprawiło możliwości transportowe tej trasy. Niewątpliwie nadszedł czas na kontynuację prac na tej drodze, jednak konieczny będzie tutaj kompromis, którym najbardziej racjonalnym wydaje się być wariant III i budowa ścieżek rowerowych łączących Kętrzyn z Giżyckiem. Jeżeli chcecie Państwo wyrazić swoją opinię w sprawie konkretnego wariantu lub macie Państwo własne przemyślenia, proszę przesłać na mój adres e-mail: burmistrz@gizycko.pl. Państwa opinie mogą okazać się bardzo przydatne w trakcie spotkań i uzgodnień dotyczących DW 592.