Przykro nam, ale strona wymaga włączonej obsługi JavaScript.

burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Czas pozytywnych zmian!

Deklaracje 2014 – 2018


Deklaracje wyborcze złożone w 2014 roku w związku z wyborami do samorządu miejskiego i powiatowego. Pomimo nieuzyskania wystarczającego poparcia w wyborach do Rady Powiatu, deklaracje uważam za aktualne w stopniu umożliwiającym ich realizację z poziomu Miasta. Poniżej przedstawiam status wykonania uzupełniany na bieżąco.

 • check_mark symbol oznacza „zadanie wykonane” lub w przypadku działań długofalowych i długoterminowych „znacznie zaawansowany status procesu”. Ikona ta oznacza również, że obecny status wykonania uznaję za wystarczająco zaawansowany, aby przyjąć, że deklaracja została wypełniona

 • progress symbol oznacza status „zadanie w trakcie wykonania”. Należy przez to rozumieć różne stadia zaawansowania, w stadium co najmniej rozpoczęcia procesu.

Po pierwsze
MIEJSCA PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • check_markzamrozimy podatki lokalne do momentu opracowania wieloletniego programu ich stopniowego obniżania

 • – spotkanie organizacyjne Społecznej Rady Gospodarczej | 26.03.2015
  – analiza systemu podatkowego w mieście wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą | 13.05.2015
  – konsultacje z przedsiębiorcami ws. podatku od środków transportu | listopad / grudzień 2015
  – obniżenie stawek podatku od środków transportu | grudzień 2015
  – utrzymanie ulg w podatku od nieruchomości dla branży turystycznej | grudzień 2015
  – zwolnienie z podatku od nieruchomości dla „ginących zawodów” | marzec 2016
  – niepodnoszenie podatków w 2015, 2016, 2017, 2018…
  – udział jako partner strategiczny w I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej | czerwiec 2018 r.

 • check_markurealnimy opłaty za wywóz śmieci od firm i instytucji
 • – propozycja obniżki opłat o 50% | Zgromadzenie w Rynie 29.06.2015 r.
  – pierwszy etap: obniżka stawek dot. nieruchomości niezamieszkałych o 23,5% | lipiec 2015 r.
  – UWAGA! nowe zasady zbiórki odpadów | styczeń 2018

 • check_markwprowadzimy pozacenowe kryteria do zamówień publicznych np. liczbę osób zatrudnionych
 • – realizowane w zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia np. usługi połączeń telefonicznych | 2015, 2016
  – wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób w branży budowlanej w przetargu na przebudowę spalonego budynku przy I Dyw. im. T. Kościuszki | październik 2016

 • progresswybudujemy Aqua Mazury (centrum naukowo – konferencyjne z akwariami i paludariami – fragmentami naturalnych biotopów; procesów przyrodniczych w środowiskach słodkowodnych; itp. z centrum szkolenia służb ratowniczych

 • – spotkanie organizacyjne | 16.03.2015
  – spotkanie merytoryczne na UWM w Olsztynie | 26.03.2015
  – list intencyjny skierowany do UWM w Olsztynie i FOWJM | 28.04.2015
  – spotkanie z pracownikami naukowymi UWM w Olsztynie | 30.04.2015
  – konieczna zmiana podejścia do idei w związku z uszczegółowieniem Osi Priorytetowej nr 5 „Środowisko Przyrodnicze” RPO WM 2014-2020 | 2016

 • progressstworzymy klimat do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (Instytucja Otoczenia Biznesu, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerstwo Publiczno – Prywatne, inkubator młodej przedsiębiorczości, promocja produktu lokalnego)
 • – Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur | 16-17.04.2015
  – szkolenie dla radnych i przedsiębiorców z PPP | 23.06.2015
  – spotkanie z Zarządem W-M SSE | październik 2015
  – konieczna zmiana Studium (…) w przypadku wskazania terenów do SSE | 2015 – 2016
  – rozpoczęcie procedury PPP w zakresie termomodernizacji i oświetlenia ulicznego | grudzień 2015
  – udział w imprezach w miastach partnerskich (np. Grodzisk Maz.) | 2016
  – zawarcie ugody w celu umożliwienia zakończenia budów na Pasażu Portowym | październik 2016
  – uchwała o przystąpieniu do zmiany Studium (…) | październik 2016
  – rozpoczęcie projektu „7 Cudów Mazur” | 2016

 • progressstworzymy warunki do przedłużenia sezonu turystycznego (obniżenie obciążeń, zachęty dla inwestorów, strefa przyjazna przedsiębiorczości, szanse w dziedzinach pozaturystycznych)
 • – utrzymanie ulg w podatku od nieruchomości dla branży turystycznej | grudzień 2015
  – spotkanie ws. inkubatora przedsiębiorczości w UM | kwiecień 2016
  – spotkanie ws. dotacji dla przedsiębiorców dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | październik 2016

 • check_markrozwiążemy problem niezakończonych budów na Pasażu Portowym

 • – spotkanie interesariuszy w UM | 21.04.2015
  – spotkanie interesariuszy w UM (zaproponowano 4 warianty) | 11.05.2015
  – wykonanie ekspertyzy prawnej i wyceny nieruchomości
  – spotkanie interesariuszy w UM (potwierdzenie terminu zamknięcia stanu surowego na 31.12.2015) | 10.09.2015
  – rozpoczęcie robót budowlanych | listopad 2015
  – spotkanie interesariuszy w UM (potwierdzenie terminu zamknięcia stanu surowego na 08.07.2016) | czerwiec 2016 r.
  – zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Giżycku | październik 2016
  – zawarcie aktu notarialnego | 27.10.2016

 • progresszagospodarujemy nabrzeże Niegocina, w tym zrealizujemy kolejny etap Ekomariny i urządzimy pole do caravaningu w okolicach obiektu Aqua Mazury
 • – wycofanie się wykonawcy ze sporządzenia MPZP | 2016
  – trwa projektowanie budynku w Ekomarinie i pola do caravaningu | 2016
  – podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 i RZGW na realizację przebudowy nabrzeży | październik 2016
  – zaprojektowanie nowego obiektu i złożenie wniosku o dofinansowanie | listopad 2016
  – uzyskane dofinansowanie 5 300 016,02 zł + 542 179,36 zł | maj 2017
  – I i II przetarg | sierpień 2017
  – rozpoczęcie prac budowlanych | październik 2017

  – uporządkowanie „dzikiej plaży” jako I etap urządzania nabrzeża| lipiec 2018

 • check_markzwiększymy nacisk na szybkie uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na Wyspie Giżyckiej
 • – uchwalenie MPZP terenu między jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki i zachodnią granicą działki nr 304/13 | 20.08.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między pl. Grunwaldzkim a ul. Mickiewicza (kino „Fala”) | 17.09.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między ul. Jagiełły, ul. Wodociągową, ul. Warszawską i ul. Staszica (szpital, osiedle XXX – lecia) | 22.10.2015
  – uchwalenie MPZP terenu między kanałem Niegocińskim a m. Wilkasy | 22.10.2015
  – przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy Al. Wojska Polskiego | grudzień 2015
  – przystąpienie do MPZP terenu przy parku na ul. Gdańskiej | luty 2016
  – uchwalenie MPZP terenu przy ul. Warszawskiej | marzec 2016
  – przystąpienie do zmiany MPZP terenu przy ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza Wlk. (…) | marzec 2016
  – przystąpienie do MPZP terenu przy kanale Giżyckim (Kurhaus) | marzec 2016
  – przystąpienie do MPZP terenu przy ul. Kombatantów (…) | marzec 2016
  – uchwalenie MPZP terenu przy ul. Bohaterów Westerplatte (…) | wrzesień 2016
  – przystąpienie do MPZP terenu plaży miejskiej | październik 2016
  – uchwalenie MPZP terenu przy ul. Królowej Jadwigi (…) | maj 2017
  – uchwalenie MPZP terenu przy ul. Kombatantów (…) | maj 2017
  – uchwalenie MPZP terenu przy ul. Łuczańskiej (…) | czerwiec 2017
  – uchwalenie MPZP terenu plaży miejskiej | sierpień 2017 / uchylony – trwa ponowna procedura
  – przystąpienie do zmiany MPZP terenu Wilanowa | czerwiec 2018

 • progresszrewitalizujemy i zagospodarujemy obiekty Twierdzy Boyen

 • – spotkanie z udziałem specjalistów w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania fortyfikacji | 21.02.2015 r.
  – 220 000 zł z budżetu na potrzeby Twierdzy | 23.04.2015
  – podpisanie listów intencyjnych z dwoma konsorcjami | sierpień 2015
  – spotkanie dwóch konsorcjów | wrzesień 2015
  – przetarg na dzierżawę twierdzy skierowany do MŚP | czerwiec 2016
  – przetarg na dzierżawę twierdzy skierowany do MŚP, wynik negatywny | czerwiec 2016
  – powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i podniesieniu funkcjonalności obiektów wchodzących w skład zespołu obiektów Twierdzy Boyen w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz tradycyjnym modelu realizacji inwestycji | lipiec 2016
  – remont fragmentu muru Carnot’a | lipiec 2016
  – dofinansowanie na remont warsztatu zbrojmistrza | 2016
  – dofinansowanie na remont widowni i zakup sceny w amfiteatrze (Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020) | 2016
  – podpisanie umowy na remont warsztatu zbrojmistrza | 2017
  – podpisanie umowy na remont bramy giżyckiej | 2017
  – II etap remontu muru Carnot’a | 2017
  – nabycie nieruchomości od spółki Serex | 2018

Po drugie
KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA

 • progressopracujemy plan rozwoju infrastruktury drogowej we współpracy z powiatem
 • – przejęcie ulic: Kilińskiego, Myśliwskiej, Łuczańskiej, al. Wojska Polskiego, Jeziornej, Wesołej, I Dyw. im. Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej, Rolniczej | 17.09.2015
  – wnioski komisji doraźnej | czerwiec 2016
  – przejęcie ulic: ul. Batorego, ul. Drzymały, ul. Działkowa, ul. Kopernika, ul. Koszarowa, ul. Krzywa, ul. Kwiatowa, ul. Łąkowa, ul. 3 Maja, ul. Mazurska, ul. Nowogródzka, ul. Okrzei, ul. Perkunowska, ul. Piaskowa, ul. Pocztowa, ul. Polna, ul. Rybacka, ul. Sadowa, ul. Sikorskiego, ul. Wiejska, ul. Wilanowska, ul. Wodna, ul. Zakole | 31.08.2016
  – opracowanie „rankingu ulic” | 2015

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont ul. Kombatantów | 2015

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka | 2015

  KIEDYŚ TERAZ
  KIEDYŚ TERAZ

  – remont chodnika na ul. Białostockiej (chodnik tutaj w zasadzie nie istniał) | 2015

  KIEDYŚ TERAZ

  – dofinansowanie remontu ul. Suwalskiej | 2016

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont ul. I Dyw. im. T. Kościuszki (jednej z najbardziej dziurawych ulic) | 2016

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont chodnika ul. Sikorskiego (chodnik tu w zasadzie nie istniał) | 2017

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont ul. Bema | 2017

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont chodnika na ul. Moniuszki| 2017

  KIEDYŚ TERAZ

  – remont chodnika na ul. Daszyńskiego| 2017

  Sfinansowanie remontu ul. Kolejowej

  KIEDYŚ TERAZ

  Modernizacja ul. Przyszłość

  Przebudowa chodnika nad Kanałem Łuczańskim

  Przebudowa pasażu na Placu Grunwaldzkim

  Przebudowa kwartału Konarskiego / Mickiewicza (…)

  Budowa ul. Róży Wiatrów

  Budowa chodnika na ul. Żeromskiego

  – sfinansowanie remontu ul. Kolejowej | 2017
  – uchwała ws. finansowania remontu ul. Traugutta | 2017, 2018
  – przejęcie ulic: Boczna, Emilii Plater, Górna, Kętrzyńskiego, Konarskiego, Mickiewicza, Nowowiejska, Ogrodowa, Pionierska, Przejściowa, Sienkiewicza, Słowiańska, gen. J. Zajączka, Zielona | 30.08.2017

 • check_markrozdzielimy projekt przebudowy DK 59 oraz DK 63 na dwa etapy i przyspieszymy budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Świderską
 • – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | czerwiec 2015
  – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu na dokumentację wydzielenia ronda | październik 2015
  – wydano decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy DK59 i DK63 | grudzień 2015
  – wydano decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności| listopad 2016
  – ogłoszono przetarg na wykonanie ronda / unieważniono postępowanie | styczeń 2017
  – ogłoszono II przetarg na wykonanie ronda | luty 2017
  – wybór wykonawcy ronda | kwiecień 2017
  – podpisanie umowy | maj 2017
  – rozpoczęcie prac | wrzesień 2017

 • check_markpoprawimy komunikację w okolicach ul. Suwalskiej (w tym przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Obwodową)
 • – uchwała o udzieleniu dotacji Powiatowi Giżyckiemu (700 000 zł) na remont ul. Suwalskiej | październik 2015
  – rozpoczęcie prac na ul. Suwalskiej | maj 2016
  – uchwała o pomocy Powiatowi (dokończenie prac przy przejściu na ul. Obwodowej) | październik 2016

  suwalska_obwodowa

 • progresszbudujemy infrastrukturę światłowodową łączącą ważne punkty w mieście
 • – zakup urządzenia do transmisji danych z placówek oświatowych | październik 2015
  – projekt „Cyfrowe Mazury” | 2016

 • progresspołączymy istniejące ścieżki rowerowe w logiczną sieć (z gminami np. po nasypach kolejowych – deklaracja dotycząca powiatu)
 • – powołanie doradcy ds. komunikacji rowerowej
  – Urząd Miejski w Giżycku koordynatorem Mazurskiej Pętli Rowerowej | luty 2015 r.
  – wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Białostockiej | sierpień 2015 r.
  – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Giżycko w zakresie przebudowy Alei Lipowej i ul. Dworskiej | sierpień 2016
  – wykonanie oznakowania ul. Białostockiej i Gdańskiej przez ZDP | 2017
  – wykonanie oznakowania ul. Warmińskiej | 2017

  bialostocka_nowa_2

 • check_markwesprzemy ideę budowy drogi wodnej Tyrkło – Buwełno
 • – przekazanie środków z budżetu Miasta | luty 2015

  Kanał powinien łączyć a nie dzielić.

 • progressprzyspieszymy proces budowy mostu drogowego oraz zmodernizujemy kładkę nad kanałem
 • – ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczną kładki | maj 2015
  – wybór koncepcji architektonicznej kładki | sierpień 2015
  – przetarg na dokumentację kładki | listopad 2015
  – wydanie decyzji o lokalizacji kładki | marzec 2016
  – podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem WJM 2020 i RZGW na realizację przebudowy nabrzeży i budowę kładki | październik 2016
  – podpisanie umowy na budowę kładki | marzec 2018

  most_pismo_wosjko

  – inicjatywa współpracy z Wojskiem Polskim ws. budowy nowego mostu drogowego | lipiec 2016
  – rekonesans wojsk inżynieryjnych | październik 2016
  – zamówienie analizy ruchu | październik 2016

  kladka_2_1

 • progressstworzymy przejrzystą komunikację publiczną
 • – konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 – 30.04.2015
  – uzgodnienia z Wójtem Gminy Giżycko, Gminnym Zakładem Komunalnym oraz mieszkańcami Giżycka (trasy, rozkłady) | wrzesień, październik 2015
  – uchwała o wstępnej lokalizacji przystanków | marzec 2016
  – uruchomienie linii nr 25 i 30, 31, 32 | kwiecień 2016
  – bezpłatna komunikacja publiczna | lipiec 2018

  autobus_gzk

 • progressurządzimy duży, nowoczesny placu zabaw, wesprzemy budowy innych placów (w tym na Wilanowie)
 • – rozbudowa placu zabaw przy ul. Wodociągowej | 2015
  – rozbudowa placu zabaw na Al. Wojska Polskiego | 2016
  – rozbudowa placu zabaw na ul. Kajki | 2017
  – budowa placu zabaw na Wilanowie przy SP Nr 3 | 2017
  – budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej | budżet 2018

  plac_zabaw_2

  plac_zabaw_4

  Plac zabaw na Wilanowie

 • progresszmodernizujemy plac Piłsudskiego
 • – wybrano koncepcję architektoniczną | 2015
  – wszczęto procedurę projektowania /brak ofert w pierwszym postępowaniu/ | 2017

 • check_markuporządkujemy teren przy ul. Kolejowej i urządzimy parking
 • – wykonano | czerwiec 2015 r.

  foto_parking

 • check_markobniżymy ceny za wodę, ścieki i śmieci
 • – śmieci: obniżka o 23,5% dot. nieruchomości niezamieszkałych | lipiec 2015 r.
  – ścieki: ceny na 2016 r. pozostają bez zmian | listopad 2015 r.
  – woda: niewielka podwyżka (ze skutkiem ok. 0,60 zł miesięcznie na osobę) z powodu dużego spadku zużycia (wybudowanie własnego ujęcia przez duży zakład pracy = pobór wody na poziomie ok. 50 bloków mieszkalnych) | listopad 2015 r.
  – obniżka taryf na wodę i ścieki na 2017 r. | listopad 2016 r.
  – obniżka taryf na wodę i ścieki na 2018 r. | listopad 2017 r.

Po trzecie
SAMORZĄD OBYWATELSKI

 • check_markwprowadzimy do statutu miasta zapisy umożliwiające grupie mieszkańców składanie projektów uchwał
 • – powołanie komisji doraźnej Rady | 19.03.2015
  – przyjęcie nowej wersji Statutu Miasta | 20.08.2015

 • check_markuruchomimy prawdziwą internetową platformę dialogu społecznego i konsultacji społecznych
 • – uruchomienie portalu „Moje@Gizycko” | styczeń 2016

 • check_markbędziemy regularnie organizować konsultacje społeczne
 • – konsultacje społeczne ws. koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka | 15.12.2014 – 29.12.2014
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | styczeń 2015
  – konsultacje społeczne ws. lokalnego transportu zbiorowego w Giżycku | 27.02.2015 – 30.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. stojaków rowerowych | 24.03.2015 – 10.04.2015
  – konsultacje społeczne ws. nazwy kanału | 07.04.2015 – 08.05.2015
  – konsultacje ws. uchwały dotyczącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych | wrzesień 2015 r.
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2016 | 18.09.2015 – 30.09.2015
  – konsultacje społeczne ws. organizacji ruchu na ul. Kasztelańskiej / Hetmańskiej | marzec 2016 r.
  – regularne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, ROD | od maja 2016 r.
  – konsultacje ws. monitoringu wizyjnego (wniosek zew.) | lipiec 2016
  – konsultacje ws. zagospodarowania plaży miejskiej | wrzesień 2016
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2017 | wrzesień 2016
  – konsultacje ws. reformy oświaty | grudzień 2016
  – konsultacje ws. zagospodarowania skweru na ul. Kajki | marzec 2017
  – konsultacje z rodzicami kl. III i VI SP Nr 7 ws. reformy oświaty | marzec 2017
  – konsultacje społeczne ws. imprez i wydarzeń planowanych w roku 2018 | październik 2017
  – konsultacje społeczne ws. zagospodarowania terenu | grudzień 2017
  – konsultacje społeczne ws. pomocy Powiatowi Giżyckiemu przy prowadzeniu szpitala | styczeń 2018 r.

 • check_markstworzymy budżet obywatelski w 100% obywatelski (co najmniej 500 000 zł)
 • – nabór członków do zespołu wg nowych zasad | luty 2015 r.
  – zwiększenie kwoty do 400 000 zł na 2017 r. | maj 2016 r.
  – zwiększenie kwoty do 500 000 zł na 2018 r. | maj 2017 r.
  – zmiany zasad GBO na 2018 r. | 2017 r.

 • check_markwszystkie nabory do pracy będą odbywać się w drodze otwartego i konkurencyjnego konkursu, gdzie decydować będą wyłącznie kompetencje
  1. wielostopniowy nabór na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | styczeń 2015 r.
  2. dwuetapowy nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej | maj 2015 r.
  3. dwuetapowy nabór na stanowisko referenta Wydziału Finansowo-Księgowego | lipiec 2015 r.
  4. dwuetapowy nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji | lipiec 2015 r.
  5. dwuetapowy konkurs na stanowisko Dyrektora GCK | wrzesień 2015 r.
  6. konkurs na stanowisko Kierownika Lodowiska | wrzesień 2015 r.
  7. konkurs na stanowisko Kierownika CIS | październik 2015 r.
  8. konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza | listopad 2015 r.
  9. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia | grudzień 2015 r.
  10. konkurs na stanowisko konserwatora – bosmana w Ekomarinie | styczeń 2016 r.
  11. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Inwestycji | styczeń 2016 r.
  12. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | styczeń 2016 r.
  13. konkurs na stanowisko animatora sportu | marzec 2016 r.
  14. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Ogólnego | marzec 2016 r.
  15. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Mienia| wrzesień 2016 r.
  16. konkurs na stanowisko referenta do Wydziału Planowania i Inwestycji | wrzesień 2016 r.
  17. konkurs na stanowisko dokumentalisty w Miejskiej Bibliotece Publicznej | styczeń 2017 r.
  18. konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej | luty 2017 r.
  19. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | marzec 2017 r.
  20. konkurs na stanowisko pracownika Biura Promocji i Polityki Społecznej | maj 2017 r.
  21. konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego | maj 2017 r.
  22. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji | czerwiec 2017 r.
  23. konkurs na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej | czerwiec 2017 r.
  24. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | sierpień 2017 r.
  25. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Ogólnego| listopad 2017 r.
  26. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego | styczeń 2018 r.
  27. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego (na zastępstwo) | styczeń 2018 r.
  28. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia (na zastępstwo) | luty 2018 r.
  29. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Planowania i Inwestycji (na zastępstwo) | marzec 2018 r.
  30. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | marzec 2018 r.
  31. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Mienia | lipiec 2018 r.
  32. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Finansowo – Księgowego | lipiec 2018 r.
  33. konkurs na stanowisko pracownika Wydziału Ogólnego | sierpień 2018 r.

  Dodatkowe działania:

 • check_marktransmisje LIVE w internecie obrad Rady Miejskiej z wykorzystaniem dedykowanego systemu transmisji obrad i montażu obrazu
 • check_markpublikacja wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski
  w Biuletynie Informacji Publicznej

Po czwarte
POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 • progressbędziemy dążyć do prowadzenia szpitala przez samorządy (wykup udziałów)
  [deklaracja dotycząca wyborów do samorządu powiatowego]
 • – stanowisko radnych powiatowych ws. wypowiedzenia umowy spółce operatorskiej | luty 2015 r.
  – dofinansowanie zakupu kardiomonitorów (sprzętu) | 20.08.2015 (22.10.2015)
  – dofinansowanie ucyfrowienia RTG | czerwiec 2016
  – dofinansowanie zakupu łóżka porodowego | listopad 2016
  – pomoc finansowa 171 000 zł | luty 2017
  – pomoc finansowa 169 000 zł | marzec 2018
  – pomoc ws. wznowienia oddziałów: neonatologii i dziecięcego | 2016, 2018

 • wesprzemy utworzenie hospicjum i ośrodki działające na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (ZOL, dom seniora)
 • check_markstworzymy system informacji o osobach samotnych (specjalna linia alarmowa dla osób samotnych)
 • – badania sytuacji osób starszych (autor: dr K. Karolska) | 2016
  – wdrożenie pilotażowe (19 osób) | 2017

 • check_markzadbamy o humanitarne traktowanie zwierząt
 • – publikacje ws. pomocy kotom wolno żyjącym | gizycko.pl. Gazeta Giżycka
  – prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów
  – prowadzenie kociętnika i zakup budek dla kotów
  – spotkanie konsultacyjne z POD „Kormoran” i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015
  – opieka nad zwierzętami w ramach grantu dla organizacji pozarządowych | 2015, 2016, 2017
  – spotkanie ws. ograniczenia populacji kotów wolno żyjących | 13.10.2015
  – zakup opału na potrzeby Kociętnika (ze środków GSO) | 2016
  – zakup wody na potrzeby Kociętnika (ze środków GSO) | 2018
  – zakup sprzętu na potrzeby wykonania budek i karmików (ze środków GSO) | 2018

  brat_kot_opal

 • progressopracujemy i wdrożymy koncepcję funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni we współpracy z sąsiednimi samorządami
 • – zawarte porozumienie między Miastem Giżycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki, Gminą Kruklanki i Gminą Wydminy ws. utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Giżycku | wrzesień 2015
  – uzyskanie maksymalnego dofinansowania na remont spalonego budynku przy I Dyw. Kościuszki 2 | czerwiec 2016
  – przystąpienie do projektowania nowego budynku mieszkalnego | czerwiec 2016
  – remont budynku na ul. Jeziornej na potrzeby ogrzewalni | 2016

  – postępowanie ws. dokumentacji projektowo – kosztowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku | 2016
  – remont budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki | 2016
  – prace nad projektem „Mieszkanie Plus” (KZN) | 2017

 • progresszacieśnimy współpracę z Ogrodami Działkowymi jako miejscem rekreacji mieszkańców
 • – spotkanie konsultacyjne z POD „Kormoran” i POD im. W. Kętrzyńskiego ws. stref kotów bytujących na ogrodach | 10.04.2015
  – spotkanie ws. spraw bieżących i problemów POD | czerwiec 2016
  – udział Prezesa POD im. W. Kętrzyńskiego w comiesięcznych spotkaniach | 2016
  – konsultacje ws. pojemników na odpady | 2016

 • progressopracujemy program zdrowotny i profilaktyczny i rozwiniemy program prewencyjny w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, niezdrowa żywność), które zwiększą świadomość młodzieży
 • – akcja „Giżycko mówi NIE hejtowi” | 2016

 • progressstworzymy poradnię dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych
 • – konferencja nt. „dopalaczy” zorganizowana przez Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie i WOTUW w Giżycku | październik 2016

 • progressurządzimy nowoczesną poczekalnię dla pacjentów w holu przychodni na ul. Wodociągowej
 • – remont podjazdów | 2016
  – remont korytarzy | 2016
  – montaż monitorów | 2017
  – otrzymanie dofinansowania na termomodernizację | 2017

przychodnia_podloga

Po piąte
BEZPIECZEŃSTWO

 • progresszintegrujemy i skoordynujemy działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego
 • – nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.

 • check_markpoprawimy komunikację przewodową i bezprzewodową
 • – łączność SM poprzez cyfrowe szyfrowane kanały | marzec 2015 r.
  – przetarg na uruchomienie i konfigurację systemu usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących | marzec 2016 r.

  motocykle_policja_2

 • check_markzreorganizujemy Straż Miejską (a po 2 latach dokonamy oceny i podejmiemy decyzję o ew. likwidacji)
 • – nowy Regulamin Straży Miejskiej | styczeń 2015 r.
  – nowe Porozumienie z Policją | styczeń 2015 r.
  – wykreślenie z budżetu dochodu z mandatów | 2015 r.
  – stały dozór ruchu na skrzyżowaniu Obwodowa / Świderska / Nowowiejska | od lutego 2015 r.
  – powołanie nowego Komendanta | lipiec 2015 r.
  – kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Air Show | sierpień 2015 r.
  – kierowanie ruchem i organizacja parkowania podczas Mazury Hip – Hop | sierpień 2015 r.
  – zamiast mandatu pisemne „pouczenie” | od 2016 r.
  – pomoc pogorzelcom z ul. Wyzwolenia (dozór, kontener, pomoc rzeczowa) | listopad 2015 r.
  – dobrowolny dyżur nocny w czasie bardzo silnego wiatru | czerwiec 2016 r.
  – pomoc przy organizacji i zabezpieczeniu wielu wydarzeń (#BiegDlaSeby, Zlot Motocykli, ŚDM…)| 2015, 2016 r.
  – pomoc w odnajdywaniu właścicieli zagubionych zwierząt | 2016 r.
  – pozytywne sygnały od turystów | 2016 r.
  – pomoc przy wypadku autobusu z Elbląga i zorganizowanie transportu zastępczego | 28 X 2016
  – interwencja w czasie gołoledzi i nieposypania ulic | 28 XI 2016
  – pomoc przy akcjach dobroczynnych np. bieg dla Pawełka | 5 III 2017 r.

  straz_miejska_pouczenia

 • progresszmodernizujemy i podniesiemy efektywność monitoringu wizyjnego
 • – zakup urządzenia do transmisji obrazu z placówek oświatowych | październik 2015
  – „akcja żółtych i zielonych kartek” za (nie)sprzątanie po psie | grudzień 2015
  – nowy kanał informacyjny: Straż Miejska w Giżycku na Facebooku | styczeń 2016
  – efektywność monitoringu: ujęcie sprawców włamań, reakcja po zauważeniu wypadku (rondo Dzieci Wojny)| 2016
  – rozpoczęcie modernizacji centrum monitoringu | 2016 / 2017

Po szóste
OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA, SPORT i REKREACJA

 • check_markbędziemy przeciwdziałać utracie miejsc pracy w szkołach
 • – utrzymanie podziału nauczania języków obcych na grupy | rok szkolny 2015 / 2016
  – dodatkowe zatrudnienie w świetlicach | rok szkolny 2015 / 2016
  – dodatkowe zatrudnienie logopedów | rok szkolny 2016 / 2017
  – konsultacje ws. reformy oświaty | grudzień 2016
  utrzymanie wszystkich miejsc pracy w procesie reformy oświaty | 2017/ 2018

 • progresszmodernizujemy bazę dydaktyczną
 • – remonty korytarzy (SP 7, SP 4), sal lekcyjnych (GM 1, GM 2), otoczenia SP 6 | lipiec / sierpień 2015
  – remont schodów w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
  – wymiana mebli | luty 2016
  – zakup dodatkowego sprzętu sportowego | luty 2016
  – współfinansowanie zakupu szafek dla uczniów w SP7 | marzec 2016
  – remont hali w SP 7 | 2016
  – remont hali w GM 1 | 2016
  – remont parkietu hali w GM 2 | 2016
  – remont korytarzy w SP 4 | 2016
  – remont korytarzy, łazienek, placu w SP 2 | 2017
  – remont łazienek, sal, świetlicy w SP 1 | 2017
  – remont dużej sali gimnastycznej w SP 1 | 2017
  – remont pomieszczeń i korytarzy oraz w 3 pomieszczeniach biurowych i toaletach w ZS Nr 1 | 2017
  – remont korytarzy (niski parter, wymiana drzwi i remont bloku sportowego) w SP Nr 4 | 2017
  – rozwiązanie problemu „deszczówki” w SP Nr 7 | 2017
  – remont pomieszczeń i sanitariatów, w tym pionów sanitarnych. Dodatkowe prace inst. c.o. w SP Nr 1 | 2017
  – remont dużej sali gimnastycznej w SP Nr 1 | 2017
  – przeniesienie placu zabaw z posesji SP Nr 6 do SP Nr 1 | 2017
  – remont pomieszczeń i sanitariatów, w tym pionów sanitarnych w SP Nr 2 | 2017
  – remont nawierzchni placu w SP Nr 2 | 2017
  – remont chodnika przy SP Nr 2 | 2017
  – wymiana oświetlenia w 5 salach oraz holu i remont sali i toalet w PM Nr 4 | 2017
  – zakup mebli do wszystkich szkół na łączną kwotę 99 358,17 zł | 2017
  – otrzymanie dofinansowania na termomodernizację SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, PM Nr 1, PM Nr 4 | 2017

  hala_sp7_bramka_2

  hala_gm1_092016

 • progresswesprzemy szkolnictwo zawodowe i kształcenie kadr medycznych
 • – list intencyjny skierowany do PWSZ w Suwałkach | kwiecień 2015 r.
  – uchwała Senatu PWSZ o utworzeniu oddziału w Giżycku | kwiecień 2015 r.
  – utworzenie Wydziału Medyczno – Społecznego PWSZ w Giżycku | październik 2015 r.

  pwsz_dyplom

 • progresspodejmiemy współpracę szkół z UWM w Olsztynie
 • – zawarcie porozumienia z WSiE TWP w Olsztynie | lipiec 2016 r.
  – wizyty uczniów szkół na UWM | 2016

 • check_markurządzimy obserwatorium astronomiczne
 • – kompletny wniosek do GBO złożony przez M. Jurgielewicz | lipiec 2016 r.
  – projekt został wybrany do realizacji | listopad 2016 r.
  – uruchomienie obserwatorium | grudzień 2017 r.

 • progressszerzej udostępnimy obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży
 • – obniżenie cen za wynajem hali w ZSNr1 i za wynajem boisk na stadionie | grudzień 2015 r.

 • progresszmodernizujemy stadion (bieżnia, zadaszenie trybun, nowy budynek)
 • – wykonano projekt bieżni, trwa projektowanie oświetlenia | listopad 2015 r.
  – Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło aktualizację Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – Plan Roczny na 2016 r. z giżyckim stadionem | maj 2016 r.
  – zawarcie umowy z Ministerstwem | lipiec / sierpień 2016 r.
  – procedura przetargowa | wrzesień 2016 r.

Dodatkowo wykonano:

brunon_wiatka

 • check_markzagospodarowanie Wzgórza Św. Brunona
  (wiaty, grill, palenisko)
 • progressstworzymy system stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie
 • – powstanie Giżyckiego Stowarzyszenia Obywatelskiego | 2015 r.
  – uchwała o ufundowaniu stypendium uczniowi z Gimnazjum Nr 1 w Giżycku | czerwiec 2016 r.
  – uchwała o ufundowaniu stypendium uzdolnionej muzycznie uczennicy ZS Nr 1 w Giżycku | kwiecień 2017 r.

  gso_pismo

 • progressstworzymy Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego finansowany ze środków unijnych ze współpracy transgranicznej
 • – trwa budowa docelowej siedziby ośrodka szkolenia żeglarskiego / współfinansowana ze środków UE (RPO WiM) | 2017

 • progresszagospodarujemy plażę miejską (piaszczysta plaża!)
 • – trwa procedura projektowa | maj 2015
  – zerwanie negocjacji z projektantem | sierpień 2015
  – ogłoszenie nowego przetargu | wrzesień 2015
  – zakończenie procedury bez wyboru oferty | listopad 2015
  – rozpoczęcie procesu wykonania dokumentacji technicznej | listopad 2015
  – wydanie decyzji o lokalizacji | marzec 2016
  – przetarg na wykonanie plaży piaszczystej | listopad 2016

 • check_markzbudujemy boisko przy SP 4 i ZS Nr 1 na Wilanowie
 • – spotkanie w ZS Nr 1 z projektantami i mieszkańcami | 08.06.2015
  – wykonano PFU dla boisk w ZS Nr 1 | wrzesień 2015
  – wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej boiska przy ZSNr1| październik 2015
  – wykonano dokumentację boisk przy ZS Nr 1 | grudzień 2015
  – przetarg na budowę boisk przy ZS Nr 1 | sierpień 2017
  – rozpoczęcie budowy boisk przy SP Nr 3 (ZS Nr 1) | listopad 2017

  – przetarg na wykonanie dokumentacji boisk przy SP4 | marzec 2016
  – wykonano dokumentację boisk przy SP4 | czerwiec 2016
  – w przygotowaniu przetarg na budowę boisk przy SP4 | grudzień 2017

 • check_markzacieśnimy współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich
 • – współorganizacja Gali MMA | luty 2016
  – współdziałanie przy ubieganiu się o środki na budowę bieżni | 2016 r.
  – współorganizacja meczu AZS Indykpol Olsztyn – Ślepsk Suwałki | 2016 r.
  – współpraca przy projektowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie COS OPO | 2016 r.
  – podpisanie listu intencyjnego z COS OPO | sierpień 2017

  mma_cos_000

 • progressprzebudujemy trybuny lodowiska wraz z urządzeniem szatni pod nimi
 • – wprowadzenie do budżetu zadania | wrzesień 2015
  – przetarg na wykonanie dokumentacji | czerwiec 2016

  lodowisko_trybuny

 • progressstworzymy muzeum Giżycka (na bazie schronu, przedszkola wojskowego, Twierdzy Boyen)
 • – pierwszy eksponat – replika działa z 1877 r. | sierpień 2015
  – otwarcie ekspozycji w laboratorium prochowym, stajni, koszarowcu | wrzesień 2015
  – zamówienie dokumentacji na remont koszarowca nr 1 | 2017

  armata_boyen_gwardia_2

 • progressrozbudujemy basen o część rekreacyjną
 • – dokumentacja techniczna w projekcie budżetu na 2017 rok | listopad 2016

 • progressotworzymy teren wokół twierdzy na trasy spacerowe, rowerowe, nordic walking
  – teren został otwarty, trwa porządkowanie | maj 2015
  – usunięcie zieleni inwazyjnej | luty 2016
  – projekt ścieżek wokół twierdzy | 2017
 • twierdza_drzewa

po siódme
KULTURA

 • progressstworzymy i wypromujemy nową imprezę kojarzoną z Giżyckiem
 • – Orange Kino Letnie Sopot, Zakopane w Giżycku | lipiec – sierpień 2015 r.
  – EXPO Wodne Krainy | lipiec 2015 r.
  – Twierdza – Festiwal Fantastyki | wrzesień 2015 r.
  – Bitwa o Giżycko – Gala MMA | marzec 2015 r., luty 2016 r.
  – Święto Twierdzy Boyen | 2015 r., 2016 r.
  – Twierdza Boyen „Produktem Turystycznym Roku” | październik 2016 r.
  – Festiwal Kolorów | 2016, 2017
  – „Operacja Boyen 2018” uznana za najlepszy produkt promocyjny w regionie | 2018

 • progressprzeniesiemy GCK do budynku kina
 • – trwają ustalenia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. gruntu pod kinem | 2015, 2016 r.
  – uchwała ws. zakupu gruntu pod kinem | 2016 r.
  – zakup gruntu pod kinem | 24.11.2016 r.

 • check_markzmienimy formułę „Szant w Giżycku” – piosenka żeglarska tylko nad wodą!
 • – Szanty 2015 r. na plaży miejskiej
  – Szanty z Folkiem 2016 r. na plaży miejskiej

  szanty_scena2

 • check_markwypromujemy lokalnych artystów
 • – umowa na promocję nowej płyty Załogi Dr. Bryga | 2015
  – umowa na wykonanie kartek świątecznych | 2015
  – występ Molly Malone’s podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej | 2015
  – umowa na promocję z zespołem Mojra | 2015
  – umowa na promocję z Violettą Brzezińską | 2015
  – zakup i dystrybucja kalendarza historycznego | 2015
  – umowa na promocję z Adrianem Mikulewiczem na Światowych Igrzyskach Sztuk Walk (World Martial Arts Games) | 2016
  – umowa na promocję przez LecDance podczas występu tanecznego „Unexpected” w Seulu | 2016
  – Julia Szmit Ambasadorką Giżycka | 2016
  – umowa na promocję z Łukaszem Trzonkowskim – wyjazd do Madrytu | 2016
  – mural z wierszem K. Janik | 2016
  – ławeczka literacka z wierszem W. M. Darskiego | 2016
  – patronat nad książką Marii Pakulnis „Sceny kuchenne” | 2016
  -współpraca przy wydaniu „Giżyckiego Kalendarza Artystycznego” | 2016

  laweczka_literacka

  mural_park_rg

  viola_brzezinska

  zaloga_dr_bryga_grodzisk

  pakulnis_3ryby2

 • progressGCK stanie się ośrodkiem wsparcia młodych talentów (studio nagrań dla zespołów muzycznych)
 • – przetarg na przebudowę GCK | wrzesień 2015
  – wykonawca odstąpił od umowy | wrzesień 2016
  – uruchomienie kina w budynku GCK | czerwiec 2017

 • progresswprowadzimy do GCK nowe technologie np. poprzez utworzenie multimedialnego centrum literatury w postaci elektronicznej – częściowo bezpłatnej
 • progressutworzymy Cyfrowe Muzeum Giżycka (audio, video, multimedia)
 • – zakup praw autorskich do materiałów archiwalnych wraz z domeną gizycko.tv
  – zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za zbiory| 2017
  – zakup budynku przy Warszawskiej 14 | 2017
  – uruchomienie Giżyckiego Archiwum Cyfrowego / gac.gizycko.pl | 2017

 • progresswesprzemy inicjatywy młodzieżowe dot. zagospodarowania czasu
 • – powołanie doradcy ds. przedsięwzięć młodzieżowych
  – starania o reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta | 2016
  – reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta | 2017

po ósme
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 • progressusprawnimy system selektywnej zbiórki odpadów
 • – dodatkowe pojemniki na odpady, w tym szkło i popiół | 2015, 2016
  – negocjacje ws. przejęcia strumienia butelek plastikowych | 2016
  nowe zasady zbiórki odpadów (obligatoryjne) | 2018

  – udział w programie rePETa (selektywna zbiórka plastiku) | 2018

 • check_markpoprawimy zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni publicznej, również we współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
 • – powołanie dorady ds. architektury krajobrazu
  – porozumienie dot. współpracy z Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
  – zagospodarowanie terenu przed fontanną na ul. Warszawskiej
  – zagospodarowanie ronda Jagiełły / Wodociągowa przez studentów GUTW (projekt i nadzór Elwira Wołowicz – doradca ds. architektury krajobrazu
  – zagospodarowanie terenu między Pasażem Portowym a Szkołą Muzyczną | maj 2016 r.
  – wykonanie herbu kwiatowego podczas Dni Giżycka | czerwiec 2016 r.

  rondo_wolowicz

  zszksia_fomtanna

  zszksia_parking_2

 • progressrozwiążemy problem psich odchodów poprzez szeroką edukacją w tym zakresie i zbudowanie systemu zachęt do sprzątania po psie
 • – Dni Otwarte Urzędu (akcja edukacyjna, dystrybucja torebek) | 20.03.2015
  – „akcja żółtych i zielonych kartek” za (nie)sprzątanie po psie | grudzień 2015
  – akcja „Czyste Giżycko – pokaż klasę posprzątaj po swoim psie” (losowanie nagród) | luty 2016

  straz_miejska_psy


Miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową nieograniczaną 4-letnimi rytmami kadencji. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju i kontynuacji. Nasz program jest gwarancją stabilności i rozwoju.

Nasze miasto i powiat postrzegamy jako jeden spójny organizm, a na nasze cele jako strategię długofalową, która uczyni Giżycko lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.


Nowe, trudne i zadawnione sprawy:

 • check_markrozwiązanie konfliktu na targowisku
 • rynek

 • check_markregulacja płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych
 • check_markwprowadzenie zakazu spożywania alkoholu na tzw. „dalbie”. Przed uregulowaniem tej kwestii na „dalbie” panował powszechnie nieakceptowalny stan
 • KIEDYŚ TERAZ
 • check_markrozwiązanie problemu urobku ziemnego na składowisku odpadów
 • skladowisko_odpadow

 • check_markrozwiązanie problemu niezakończonych budów na Pasażu Portowym
 • pasaz_rusztownia

 • check_markzakończenie negocjacji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. zakupu działki pod kinem „Fala” oraz zakup działki w korzystnej cenie
 • check_markpomoc w rozwiązaniu problemu położnictwa i pododdziału noworodków w szpitalu powiatowym oraz oddziału pediatrycznego

 • check_markutworzenie Centrum Integracji Społecznej
  – reintegracja wykluczonych | 2015

 • check_marklikwidacja Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. / utworzenie Miejskiego Zakładu Komunalnego
  – nabycie wszystkich nieruchomości ZUK sp. z o.o. | 2016
  – uchwała o utworzeniu MZK | marzec 2017
  – konkurs na Dyrektora MZK | lipiec 2017
  – zakup sprzętu i zatrudnianie kadry | sierpień 2017

 • check_markreforma systemu oświaty
 • – utworzenie SP Nr 1 i SP Nr 2

 • check_markcykliczny miejski Sylwester na Pasażu Portowym
 • – 2014, 2015, 2016, 2017


 • check_marknowa forma świątecznego ozdabiania miasta / Boże Narodzenie, Wielkanoc
 • – coroczne wzbogacanie o ozdoby 3D
  – podświetlanie drzew

 • check_markostateczne zakończenie sprawy budynku Warszawska 14 („Nicola’)